Ethiek gerelateerd aan gezondheid op de

Technology at the Neural Interface, XI,3, Informed consent and decision-making capacity in neuromodulation: In order to be morally valid, the consent of the person should be informed and voluntarily given, and the person should have decision-making capacity. Decision-making capacity matters from a moral point of view because it enables the patient or research subject to make a well-considered decision about treatment or research participation.

Ethiek gerelateerd aan gezondheid op de

Elke dag opnieuw moet ervoor gezorgd worden dat de arbeiders fris en energiek op de werkplaats arriveren.

Reacties op het nieuws

Op langere termijn moet ook de opeenvolging van de generaties verzekerd worden. Dat veronderstelt de productie van nieuwe arbeiders, hun opvoeding en onderwijs enzovoort. Dat veronderstelt dat de arbeiders in hun behoeften kunnen voorzien, dat ze opgeleid worden, en gedisciplineerd worden om in de productie te worden ingezet.

In de oorsprong van het kapitalisme was die reproductie een zaak van het individu. De arbeider kreeg een [laag] loon van de patroon, en moest daarmee overleven. Vandaar de verpaupering en de hoge sterftecijfers onder de 19e eeuwse arbeiders.

Het werd niet langer een kwestie van het individu alleen, maar van de maatschappij of de maatschappelijke groep waartoe het individu behoort. Die ontwikkeling kreeg gestalte via collectieve oplossingen zoals werklozenkassen en mutualiteite.

Op die manier ontstond een gesocialiseerd of indirect loon: Dat principe van socialisering ligt aan aan de basis van het systeem van de sociale zekerheidzoals dat na de tweede wereldoorlog werd uitgebouwd.

Ethiek gerelateerd aan gezondheid op de

Dat onderscheid is eigenlijk weinig relevant. Door de sociale zekerheid af te dwingen, verwierf de arbeidersbeweging de facto eigenlijk een soort loonsverhoging. Het zijn de werkende mensen die al de maatschappelijke rijkdom voortbrengen.

Zij worden uitgebuit in een systeem dat niet het hunne is. Op die grondslag claimen ze terecht dat het patronaat moet betalen voor de sociale zekerheid. Aangezien het eigenlijk om een vorm van gesocialiseerd loon van de arbeiders zelf gaat, zou de sociale zekerheid eigenlijk onder arbeiderscontrole moeten staan, en niet onder het huidige paritair beheer van de werknemers en werkgevers.

Door dit paritair beheer wordt de arbeidersklasse haar numeriek overwicht ontnomen, omdat het kapitaal een sterke greep behoudt op het gesocialiseerd loon.

Ze kunnen dat ook heel moeilijk want ze hebben niet de mogelijkheid om veel middelen aan de kant te leggen die kunnen worden gebruikt als men bijvoorbeeld langdurig ziek wordt. Werkloosheid, ziekte, pensionering zijn maatschappelijke, en niet louter individuele kwesties.

Inhoudsopgave

Uiteraard gaat de sociale zekerheid nog niet ver genoeg, en is het systeem ook bedoeld om het verzet en de onvrede met de kapitalistische maatschappij in te dijken of te kanaliseren. Toch zijn de principes die eraan ten grondslag liggen [de socialisering en de gedachte dat de arbeidskracht niet louter koopwaar is] principes van algemeen maatschappelijke vooruitgang, die pas in een socialistische maatschappij helemaal gerealiseerd worden.

De Wereldbank schuift een drieledig model naar voor als alternatief voor het historische stelsel van sociale zekerheid. Ten eerste moet er een minimanle universele sociale bescherming komen, die wordt gedekt door de overheid. Die volstaat om aan armoedebestrijding te doen, meer niet. In tweede instantie volgt een beperkte vorm van solidariteit die niet georganiseerd wordt via sociale bijdragen van het patronaat, maar via een algemene sociale bijdrage [en dus door een deel van het directe loon van de arbeiders].

Ten derde moet er een systeem van private aanvullende verzekeringen voorzien wroden voor zij die daartoe de mogelijkheid hebben. De baissgeozndheidszorg zou bijvoorbeeld gesocialiseerd blijven, terwijl wat daarboven komt, geprivatiseerd zou worden.

Die drieledigheid weerspiegelt de ongelijkheid binnen de maatschappij:Het aandringen op uniforme groepsrisicocriteria komt neer op het verwarren van efficiëntie en rechtvaardigheid (gerelateerd aan een verdelingsvraagstuk). Groepsrisicocriteria zijn primair gericht op .

Nederland wil bezuinigen op studiebeurzen. Ik ben geen voorstander van het vermenigvuldigen van universitaire titels en diploma’s. Oct 16,  · De persoonlijkheid van de kunstenaar met haar ervaringen en belevenissen, met haar practisch-maatschappelijke betrekkingen tot de mensen en tot de maatschappij – gaat net zo zeer in de artistieke vormgeving in als het beeld van de mensen aan wie zich de auteur wendt met de eis zich op een bepaalde manier te gedragen, zich te ontwikkelen en te.

Ethiek gerelateerd aan gezondheid op de

Gerelateerd aan olie speelt er voor de VS nog een ander probleem, de PetroDollar (ook dit artikel geeft een prima inzicht in de criminele rol van de VS in de wereld).

Kort door de bocht gezegd, olie kan alleen worden betaald met US Dollars. Jeugdcriminologie Achtergronden van jeugdcriminaliteit Ido T. ter, Dorsellaer, S.

Nokia Video Upload Now On The Roll To All Lumia WP8 Devices!

van & Volleberg, W. () Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar criminologie aan de Universiteit Utrecht op 3 juni Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

De maxime van de objectieve onechtheid van de wereld gebiedt echter niet alleen om onze onderworpenheid aan de wereld zoals die nu is op te geven, maar evengoed om afscheid te nemen van onszelf als het absolute in onze stoutmoedige pogingen om de wereld op z’n kop te .

Deugdethiek en doping | ethiekblog